Ja iepriekÅ” izsniegtie aizdevumi nav pilnÄ«bā atmaksāti - bankas, izniedzot jaunus aizdevumus, piemēro papildus lÄ«guma noteikumus vai paaugstinātas procentu likmes, piemēro papildus nodroÅ”inājumus kā Ä·Ä«lu un galvotāju (lai pārliecinātos, ka kredÄ«tsaistÄ«bas tiks nokārtotas) vai, visbiežāk, pieņem lēmumu aizdevumu atteikt.

Lai arÄ« visi pieteikumi tiek izskatÄ«ti individuāli un banka pieņem lēmumu pieŔķirt vai atteikt aizdevumu no iemesliem, kādēļ kredÄ«tvēsture ir sabojāta, lielākā daļa kredÄ«tdevēju nepieŔķir aizdevumus personām, kam ir risks nokļūt parādnieku sarakstos, vai uzreiz tos atsaka personām, kas tajos ir ierakstÄ«ti. PilnÄ«gi noteikti tādus nepieŔķir lielākās bankas (Swedbank, Luminor, Citadele, SEB, PrivatBank), kā arÄ« vairums nebanku aizdevēju. Ja runa ir par kredÄ«tu ar sabojātu kredÄ«tvēsturi, tas ir Ä«stermiņa kredÄ«ts mazam kredÄ«ta apjomam ar augstu procentu likmi.

Vai iespējams noformēt kredītu ar nenokārtotām parādu saistībām ?

Lielākās bankas kredÄ«tus pieŔķir tikai personām, kuras ir spējÄ«gas kredÄ«tu nomaksāt, kā arÄ« bieži pieprasa galvotāju vai Ä·Ä«lu kā papildus nodroÅ”inājumu. Nebanku kredÄ«tdevēji var pieŔķirt kredÄ«tus personām, kam ir slikta kredÄ«tvēsture vai kavēti maksājumi un nenokārtotas parādsaistÄ«bas, taču viņi rēķinās ar to, ka var rasties grÅ«tÄ«bas kredÄ«tņēmējiem Å”os kredÄ«tus atmaksāt - tas nozÄ«mē, ka nebanku aizdevēji nereti piemēro augstas porcentu likmes un citas izmaksas (kā sodus par termiņa pagarināŔanu, maksājumu kavÄ“Å”anu), lai pārliecinātos, ka viņiem nauda tiks atmaksāta.

Latvijas finanÅ”u pakalpojumu asociācija ir izveidojusi dažādas vadlÄ«nijas - tajā skaitā banku sociālo hartu, kas paredz Latvijas banku nozares labās prakses vadlÄ«nijas. Tās mērÄ·is ir veidot uzticamu, atbildÄ«gu un ilgtspējÄ«gu banku sistēmu, kas ir priekÅ”nosacÄ«jums labklājÄ«bas izaugsmei nākotnē.

Å o hartu ir parakstÄ«juÅ”i vairums lielāko banku un nebanku kredÄ«tdevēju, lÄ«dz ar to tie iestājas par labu, atbildÄ«gu un ilgtspējÄ«gu kreditÄ“Å”anas praksi, kas nozÄ«mē:

 • Pirms aizdevuma izsniegÅ”anas banka nodroÅ”ina klientam visu bÅ«tisko informāciju par dažādiem aizdevumu veidiem, ar to saistÄ«tajiem riskiem un ar atmaksu saistÄ«tajām izmaksām;
 • Banka iespēju robežās rÅ«pējas, lai klients pirms lÄ«guma noslēgÅ”anas izprot paredzamās saistÄ«bas. Banka iespēju robežās izsniedz aizdevumus visiem klientiem, kas to pieprasa, ja tas atbilst bankas kredÄ«tpolitikā paredzētajiem kritērijiem;
 • Pirms aizdevuma pieŔķirÅ”anas bankas pienākums ir pārliecināties, ka tā ņēmēja finansiālā situācija ļauj viņam uzņemties aizdevuma lÄ«gumā paredzētās saistÄ«bas;
 • Banka var atteikt aizdevumu, ja tas neatbilst bankas kredÄ«tpolitikai vai tam var bÅ«t cits pamatots iemesls (piemēram, ja ir prognozējams, ka aizņēmēja finansiālā situācija neļaus viņam atmaksāt aizdevumu vai arÄ« bÅ«tiski vājinās viņa finansiālo ilgtspēju, kā arÄ«, ja komunikācijā ar banku aizņēmējs nav bijis godprātÄ«gs attiecÄ«bā uz savu finansiālo situāciju, kā arÄ« citu iemeslu dēļ, kas noteikti bankas iekŔējos normatÄ«vajos dokumentos).

Lai ievērotu atbildÄ«gu kreditÄ“Å”anas praksi, visdrÄ«zāk, ka banka nolems nepieŔķirt aizdevumu tiem, kam ir nenokārtotas parādu saistÄ«bas - jo Ŕī situācija var ievērojami vājināt aizņēmēja finansiālo ilgtspēju, kā arÄ« samazina iespēju kredÄ«tu apmaksāt. Tā kā katrs gadÄ«jums tiek izvērtēts individuāli un banka pieņem izvērtē visu pieejamo informāciju - kredÄ«tvēsturi un kredÄ«treitingu, oficiālos ienākumus un iepriekŔējās parādsaistÄ«bas. Ja izpildās visi pārējie nosacÄ«jumi, taču ir nenokārtotas parādsaistÄ«bas un tās nav nonākuÅ”as lÄ«dz parādu piedziņai - ir iespējams, ka banka pieņem lēmumu kredÄ«tu pieŔķirt. Å ajā gadÄ«jumā visticamāk kreditors prasÄ«s kā nodroÅ”inājumu pieŔķirt augstāku procentu likmi vai ierobežojoÅ”us lÄ«guma nosacÄ«jumus. Ja ir nenokārtotas parādsaistÄ«bas un tās ir nonākuÅ”as lÄ«dz parādu piedziņai, kredÄ«tu nedrÄ«kst pieŔķirt neviens kredÄ«tdevējs - Å”ajā gadÄ«jumā vispirms ir jānokārto Ŕīs saistÄ«bas, jāatmaksā parāds un tikai tad iespējams pieteikties nākamajam kredÄ«tam. GadÄ«jumā, ja kredÄ«tvēsture ir sabojāta, taču aktÄ«vu parādu nav, kredÄ«tus pieŔķir lielākā daļa nebanku kredÄ«tdevēju arÄ« lielākām summām - kā auto lÄ«zings, ātrais kredÄ«ts vai patēriņa kredÄ«ts. Taču, tāpat kā vairums kredÄ«tdevēju, arÄ« Moni365 aicina nopietni izvērtēt visas ar kredÄ«ta atmaksu saistÄ«tās izmaksas (kā kredÄ«ta pagarināŔanas maksa vai maksa par kavētiem maksājumiem), un pieņemt lēmumu, vai aizdevums ir nepiecieÅ”ams, izdevÄ«gs un vai tas tiks laikā un pilnÄ«bā apmaksāts. Lai iegÅ«tu informāciju par savām kredÄ«tsaistÄ«bām un aktÄ«vajiem parādiem, jāvērÅ”as ar pieprasÄ«jumu Latvijas Bankā vai to var iegÅ«t arÄ« ar KredÄ«tinformācijas biroja starpniecÄ«bu.

Kas ir kavēti maksājumi?

Kavēti maksājumi ir tie, kas netiek apmaksāti laikā. Tie var bÅ«t dažādi pēcapmaksas rēķini - kredÄ«tu maksājumi, komunālie maksājumi, dažādu preču lÄ«zings, autostāvvietu sodi, telefona, interneta, televÄ«zijas pēcapmaksas rēķini, kā arÄ« jebkurÅ” pakalpojums, kas tiek sniegts ar pēcapmaksas rēķina izgatavoÅ”anu un nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā var tikt nodots parādu piedzinējiem vai tiesu izpildÄ«tājiem. Visi maksājumi, kas ir ar Tavu vārdu, saglabājas Tavā kredÄ«tvēsturē 10 gadus. Un, ja visi maksājumi tiek veikti laikā, rodas pozitÄ«va kredÄ«tvēsture. Pretēji - ja maksājumi tiek kavēti, ignorēti vai lieta ir nodota parādu piedziņas uzņēmumiem - Å”adā gadÄ«jumā kredÄ«tvēsture var bÅ«t par iemeslu grÅ«tÄ«bām nākotnē noformēt citus nepiecieÅ”amos kredÄ«tus. Lai arÄ« ar sabojātu kredÄ«tvēsturi iespējams noformēt ātros un patēriņa kredÄ«tus ar nelielām summām un Ä«su atmaksas termiņu, auto kredÄ«tu vai lÄ«zingu, kā arÄ« pa visam lielos kredÄ«tus - kā studiju kredÄ«tu vai hipotekāro kredÄ«tu bankas ar sabojātu kredÄ«tvēsturi nepiedāvā - jo tas ir brÄ«dinājums, ka cilvēks nav uzticams un visdrÄ«zāk nepildÄ«s savas saistÄ«bas.

Tāpat arÄ« jāņem vērā, ka, lai arÄ« kredÄ«tvēsture saglabājas 10 gadus, kredÄ«tdevējiem parasti neinteresē vēsture, kas senāka par 2 gadiem - ja visas parādsaistÄ«bas ir nokārtotas un pēdējos 2 gados tiek godprātÄ«gi apmaksāti visi rēķini - bankai nav iemesla kredÄ«tu nepieŔķirt.

Taču arī jāizpildas visiem pārējiem noteikumiem, kas ir:

 • oficiāli, regulāri un stabili ienākumi;
 • vecums no 18-75 gadiem;
 • lieta nav nodota parādu piedzinējiem, vai tā ir atrisināta (atmaksāta);

Parādnieku reģistrs

Latvijas Banka ir izveidojusi speciālu reÄ£istru, kurā iespējams nonākt, ja netiek izpildÄ«tas lÄ«guma saistÄ«bas 60 kalendāro dienu apjomā un lÄ«gumsods sasniedz vai pārsniedz 150 ā‚¬ (vai ekvivalentu apmēru citas valsts valÅ«tā, ja tādā tiek noformēts kredÄ«ts). Å ajā reÄ£istrā iespējams par lÄ«gumpārkāpumiem nonākt arÄ« aizdevuma galvotājs, jo galvojot ir lÄ«dztbildÄ«gs, un uzņemas atbldÄ«bu par to, ka aizdevums tiks atdots pilnÄ«bā.

Izziņas par kredÄ«tu reÄ£istrā iekļauto informāciju iespējams saņemt tikai par sevi vai savu uzņēmumu, kā arÄ« Latvijas Banka Ŕīs izziņas izsniedz:

 • elektroniski;
 • klātienē;
 • pasta sÅ«tÄ«jumu veidā;
 • uz oficiālo elektronisko adresi, apliecinot savu identitāti ar eID karti, eParakstu vai internetbanku un smartID.

KredÄ«tu reÄ£istrā tiek reÄ£istrēti visas kredÄ«tiestādes, saistÄ«tās komercbiedrÄ«bas, krājaizdevu sabiedrÄ«bas, apdroÅ”inātāji un valsts institÅ«cijas, kas izdod kredÄ«tus. Kā arÄ« tiek veidota statistika par kredÄ«tņēmējiem, saistÄ«bu viediem, to paradumiem - vai kredÄ«ti tiek atmaksāti laikus, un ja nē, cik ilgs ir kavējums, kā arÄ« - kā saistÄ«bas tiek atmaksātas (pārskaitÄ«jumu, mainÄ«tu noteikumu vai atgÅ«Å”anas procesa veidā) - lÄ«dz ar to - Latvijas Banka uzrauga visus kredÄ«tņēmējus, kredÄ«tdevējus, aktÄ«vās un pagātnes saistÄ«bas, un uzskats, ka kredÄ«tsaistÄ«bām ir noilgums vai tās ar laiku var izzust - ir nepatiess.

Kredītu apvienoŔana ar nenokārtotām parādu saistībām

GadÄ«jumā, ja ir raduŔās problēmas ar kredÄ«tu atmaksu, vai ir viens vai vairāki kredÄ«ti, kas ir kļuvuÅ”i neizdevÄ«gi vai tos ir grÅ«tÄ«bas atmaksāt, ir iespējams veikt kredÄ«tu apvienoÅ”anu vai pārkreditāciju. Å ajā procesā var iegÅ«t labākus lÄ«guma nosacÄ«jumus, mazāku ikmēneÅ”a maksājumu un garāku atmaksas termiņu. Pārkreditācija nozÄ«mē, ka tiek atmaksāti visi esoÅ”ie kredÄ«ti un tiek izveidots jauns lÄ«gums ar jaunu atmaksas termiņu, lai ievērojami samazinātu maksājumu slogu un tā aizdevumu varētu atmaksāt pilnÄ«bā.

Informāciju par savām iespējām kredÄ«tu apvienoÅ”anai vai pārkreditācijai, iespējams uzzināt pēc kredÄ«ta pieteikuma nosÅ«tÄ«Å”anas, jo, lai arÄ« kredÄ«ti parādniekiem ir pieprasÄ«ti, ne visi kredÄ«tdevēji Ŕādu pakalpojumu piedāvā. KredÄ«ta pieteikums nerada nekādas kredÄ«tsaistÄ«bas un par to nav jāmaksā. Pēc pieteikuma saņemÅ”anas kredÄ«tdevējs izvērtē visu pieejamo informāciju par to, cik lielas ir parādsaistÄ«bas, vai ir laikā veikti maksājumi, cik ilgi tie ir kavēti, tai skaitā arÄ« ņem vērā kredÄ«tvēsturi un kredÄ«treitingu. Pēc visas Ŕīs informācijas izvērtÄ“Å”anas, kreditors pieņem lēmumu par papildus nodroÅ”inājumu piemēroÅ”anu, kredÄ«ta pieŔķirÅ”anu vai atteikÅ”anu.

Tad, ja kredīts tiek atteikts, tam var būt vairāki iesmesli, tajā skaitā:

 • neprecÄ«zi ievadÄ«ti dati;

 • nepietiekami oficiālie ienākumi;

 • nederÄ«gs bankas konts (bankas kontam jābÅ«t kādā no Latvijas komercbankām);

 • ir sākta parāda piedziņa;

KredÄ«tu apvienoÅ”anu un pārkreditāciju ir iespējams veikt tikai tad, ja par esoÅ”ajām parādsaistÄ«bām lieta nav nodota parādu piedzinējiem vai tiesu izpildÄ«tājiem. Apvienot kredÄ«tus nav iespējams, ja aktÄ«vās kredÄ«tsaistÄ«bas ir ignorētas, kā arÄ«, ja nav pietiekami oficiālie ienākumi (darba alga, pabalsti, autortiesÄ«bas vai citi ienākumi). Tāpēc, gadÄ«jumā, ja ir izveidojuŔās grÅ«tÄ«bas patreizējos kredÄ«tus atmaksāt, pārkreditācija ir jāveic pēc iespējas drÄ«zāk. Informāciju par savu kredÄ«tvēsturi un aktÄ«vajām parādsaistÄ«bām ir iespējams iegÅ«t Latvijas Bankā un KredÄ«tinformācijas birojā.